Seitokai MJER -tekniikat

Musô Jikiden Eishin Ryû Iai Heihô

A.) Batto-ho kihon no kata

Junto, sono ichi
Junto, sono ni
Tsuigekito
Shato
Shihoto, sono ichi
Shihoto, sono ni
Zantotsuto

B.) Seiza on bu

Mae
Migi
Hidari
Ushiro
Yaegaki
Ukenagashi
Kaishaku
Tsukekomi
Tsukikage
Oikaze
Nukiuchi

C.) Tate hiza no bu

Yokogumo
Toraissoku
Inazuma
Ukigumo
Oroshi
Iwanami
Urokogaeshi
Namigaeshi
Takiotoshi
Makko

D.) Oku-iai iwaza

Kasumi
Sunegakoi
Tozume
Towaki
Shihogiri
Tanashita
Ryozume
Torabashiri

C.) Oku-iai tachiwaza

Yukizure
Tsuredachi
Somaguri
Sodome
Shinobu
Yukichigai
Sodesuri gaeshi
Mon-iri
Kabezoe
Ukenagashi

D.) Itomagoi

Itomagoi sono ichi
Itomagoi sono ni
Itomagoi sono san

E.) Batto-ho oku no kata

Zenteki gyakuto
Tatekito
Koteki gyakuto
Koteki nukiuchi

Oku iai bangai no kata

Hayanami
Raiden
Jinrai
Shihogiri

Tachiuchi no kurai

Deai
Kobushidori
Zetsumyoken
Dokumyoken
Tsubadome
Ukenagashi
Mappo

Tsumeai no kurai

– 11 tekniikkaa

Daishô no zume

Kakaezume
Kotsubô
Tsukadome
Kotedome
Munadorai
Migi fuse
Hidari fuse
Yamakakezume
___

Ishigaki Sensei opettaa myös:

Zen Nippon Iaido Tôhô (Zen Nippon Iaido Renmei)

Maegiri (Eishin Ryû)
Zengogiri (Mugai Ryû)
Kiriage (Shindô Munen Ryû)
Shihôgiri (Sui-ô Ryû)
Kissakigaeshi (Hôki Ryû)