Roshukai MJER -tekniikat

Musô Jikiden Eishin Ryû Iai Heihô

A.) Seiza no bu

Mae
Migi
Hidari
Ushiro
Yaegaki
Ukenagashi
Kaishaku
Tsukekomi
Tsukikage
Oikaze
Nukiuchi

B.) Tate hiza no bu

Yokogumo
Toraissoku
Inazuma
Ukigumo
Oroshi
Iwanami
Urokogaeshi
Namigaeshi
Takiotoshi
Makko

C.) Oku-iai iwaza

Kasumi
Sunegakoi
Tozume
Towaki
Shihogiri
Tanashita
Ryozume
Torabashiri

D.) Oku-iai tachiwaza

Yukizure
Tsuredachi
Somaguri
Sodome
Shinobu
Yukichigai
Sodesuri gaeshi
Mon-iri
Kabezoe
Ukenagashi

E.) Itomagoi

Itomagoi sono ichi
Itomagoi sono ni
Itomagoi sono san

F.) Oku iai bangai no kata

Hayanami
Raiden
Jinrai

Tachiuchi no kata

Deai
Kobushidori
Zetsumyoken
Dokumyoken
Tsubadome
Ukenagashi
Mappo

Tachiuchi no kurai

Deai
Tsukekomi
Ukenagashi
Ukekomi
Tsukikage
Suigetsuto
Zetsumyoken
Dokumyoken
Shinmyoken
Uchikomi

Tsumeai no kurai

– 11 tekniikkaa

Daishô no zume

Kakaezume
Kotsubô
Tsukadome
Kotedome
Munadorai
Migi fuse
Hidari fuse
Yamakakezume