Musô Shinden Ryû (MSR)

Tekniikat
Nakayama Hakudo -sensei
Matsuo Kenpu -sensei
Takada Gakudo -sensei