Musô Jikiden Eishin Ryû (MJER)

Ishigaki Mutsuyoshi -sensei
Iwata Norikazu -sensei
Techniques of Seitokai MJER
Techniques of Roshukai MJER